สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 22 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


Telephone: +662 644 5499 ext 1

Fax: +662 644 953

Email: imedbot@tcels.or.th

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 57 | ส่งแนวคิดเข้าร่วมประกวด รับสมัคร 1-30 มิ.ย.57