การประกวด “i, MedBot 2014”
BRING LIFE, BRIGHTEN THE WORLD

การประกวด “i-MEDBOT Innovation Contest 2018” SMART ROBOTICS FOR SMART LIFE

เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สนองความต้องการของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ปิดช่องว่างและสร้างโอกาสของการพัฒนา บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและมีโอกาสนำมาใช้งานได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 

 

 • 1. เพื่อแสวงหาแนวคิดการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพ บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 • 2. เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างรูปแบบการใช้งานใหม่ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้ใช้ และสร้างโอกาสในการต่อยอดแนวคิดที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อไป
 • 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้โดยง่าย
 • 4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์หรือสุขภาพ

 

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

ทรัพย์สินทางปัญญา
แนวคิดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับแนวคิดที่ผ่านเข้าสู่รอบของการประกวดภายใต้เงื่อนไขที่จะมีการตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีหากพบในภายหลังว่า แนวคิดที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • • ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และเพศ
 • • สามารถส่งแนวคิดได้ทั้งรายบุคคลและทีม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในแต่ละทีม
 • • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม
 • • แต่ละทีมสามารถส่งแนวคิดได้ 1 แนวคิด
 • • ผู้สมัครสามารถจัดหาผู้สนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามหากแนวคิดผ่านเข้าสู่รอบของการประกวด ผู้สนับสนุนต้องยินยอมให้สามารถเผยแพร่แนวคิดต่อสาธารณะได้
 • • ผู้สนับสนุนโครงการประกวด ไม่สามารถให้การสนับสนุนผู้สมัครได้

 

กฎกติกาการประกวด

แนวคิดที่เสนอต้องเป็นของผู้สมัคร โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือนำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่มีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ทั้งนี้หากพบในภายหลังการพิจารณาว่ามีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการจะถือว่าการพิจารณาแนวคิดนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

เกณฑ์การตัดสิน

 

 • • ความสอดคล้องกับโจทย์ในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพ
 • • การมีหลักการใหม่ หรือประยุกต์ใช้หลักการในเรื่องอื่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบใหม่
 • • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 • • ศักยภาพในการนำแนวคิดไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์การโต้แย้งต่อผลการตัดสินในทุกกรณี


ระเบียบขั้นตอนและรูปแบบการประกวด

ผู้สมัครส่งข้อเสนอแนวคิดตามรูปแบบที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาพประกอบ) ในรูปแบบ pdf หรือ doc/docx ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบ online โดยอธิบายที่มาและหลักการคร่าวๆ ของแนวคิด พร้อมระบุเทคโนโลยีที่รองรับและกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ และอาจมีข้อมูลเสริมเป็นไฟล์แนบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีขนาดไม่เกิน 50 MB

 

 • • วิดีโอประกอบความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ avi, wmv, mov, mp4, mpeg หรือ 3gp และไม่ใช้ special codecs (coders/decoders) ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้คณะกรรมการไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
 • • สไลด์ไม่เกิน 10 สไลด์ ในรูปแบบ pdf หรือ ppt/pptx
 • • เสียงประกอบความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ wav, wma หรือ mp3

 

หลังจากได้รับข้อเสนอแนวคิด คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและแจ้งผลแนวคิดที่ผ่านเข้าสู่รอบของการประกวด โดยทีม/บุคคลที่แนวคิดผ่านการคัดเลือกจะต้องมานำเสนอแนวคิดบนเวทีประกวด i, MedBot 2014 ต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่จะได้รับรางวัล 3 อันดับ โดยมีผู้นำเสนอบนเวทีไม่เกิน 5 คนและนำเสนอรวมไม่เกิน 5 นาทีต่อทีม

 

ขอบเขตแนวคิดของ i, MedBot

 

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพครอบคลุมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ใน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

 

 • 1) การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด เช่น หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด หุ่นยนต์เสริมการรังสีวินิจฉัย หุ่นยนต์กล้องเอนโดแบบแคปซูล หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์และคัดกรองแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
 • 2) การฟื้นฟูทางการแพทย์ สุขภาพ และสุขภาวะ เช่น หุ่นยนต์เสริมสมรรถนะคนพิการ หุ่นยนต์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทางสมอง แขนขาเทียมแบบฉลาด เป็นต้น
 • 3) การบริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ และการติดตามเฝ้าระวัง เช่น หุ่นยนต์ต้อนรับในโรงพยาบาล หุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หุ่นยนต์นำส่งยา หุ่นยนต์ใช้ในการตรวจสารทางเทคนิคการแพทย์ หุ่นยนต์ระดับนาโน หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบการเฝ้าระวังทางไกล (Remote Monitoring System) เป็นต้น

ทั้งนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในที่นี้ครอบคลุมเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัตถุตรวจจับ (sensor) เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง


กำหนดเวลา

กิจกรรม กำหนดการ
เปิดรับข้อเสนอแนวคิด วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557
แจ้งผลการคัดเลือกแนวคิดที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอบนเวทีประกวด i, MedBot 2014 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
งานประกวด i, MedBot 2014 วันที่ 13 กันยายน 2557

 

กิจกรรมเสริม

 

เพื่อจุดประกายให้ผู้สนใจได้เห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์หรือสุขภาพ มีการสร้างทีม และหาแนวคิดเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กิจกรรม กำหนดการ
การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
Workshop ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนา วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ online (รับสมัครจำนวนจำกัด) โดยจะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมไม่มีผลต่อการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการ