การประกวด “i, MedBot 2014”
BRING LIFE, BRIGHTEN THE WORLD