ร่วมกิจกรรมกับ i, MedBot


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “i, MedBot 2014”
ณ CUTIP ชั้น 14 จามจุรีสแควร์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

กำหนดการ
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.10 ประธานกล่าวเปิดงาน
9.10-9.50 การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   - ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลติ้งค์กรุ๊ป จำกัด
09.50-10.30 ปัญหาและความท้าทายต่อวงการแพทย์และสุขภาพ
   - ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
10.50-11.30 เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการพัฒนา
   - ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.30-12.10 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้านการแพทย์และสุขภาพ
   - นายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
12.10-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 Idea workshop
   - Ernest To, Strategic Consultant, Business Creative
   - Jeff Hamilton, Founder, Creo Modo

เนื่องจากที่จอดรถอาคารจามจุรีสแควร์มีจำกัด เพื่อความสะดวก สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินมาที่สถานีสามย่าน