ร่วมกิจกรรมกับ i, MedBot


กำหนดการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โครงการ “i, MedBot 2014”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

กำหนดการ
12.30 พร้อมกันที่อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
12.45-13.30 เดินทางไปศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
13.30-13.45 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยบุคลากรจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
13.45-14.30 เข้าชมหุ่นยนต์ฝึกเดิน
14.30-15.00 เข้าชมคลินิกกิจกรรมบำบัด
15.00-15.30 เข้าชมศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
15.30-16.00 เข้าชมคลินิกกายอุปกรณ์
16.00 เดินทางออกจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ