แนวคิดที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบของการประกวด


“i, MedBot 2014” จะจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลพระรามเก้า ในวันที่ 13 กันยายน 2557 โดยแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบของการประกวดมีดังต่อไปนี้

1. แนวคิดที่ 000018: อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม อัตโนมัติ

    ทีม: Viotehce

2. แนวคิดที่ 000026: SalSaurus

    ทีม: Redek A

3. แนวคิดที่ 000043: โอบอุ้ม - เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

    ทีม: โอบอุ้ม

4. แนวคิดที่ 000045: Knock-knocK – อุปกรณ์ช่วยนับลูกดิ้น

    ทีม: Knock-knocK

5. แนวคิดที่ 000048: Patient Carrier Robot

    ทีม: Lab Life

6. แนวคิดที่ 000049: Automatic Sterilization System of Surgical Devices

    ทีม: SPP7

7. แนวคิดที่ 000054: Swarm robots for autism

    ทีม: BIE KMUTT

8. แนวคิดที่ 000055: หุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

    ทีม: AIM Lab Mahidol

9. แนวคิดที่ 000063: Doctor Siam-ROBOT

    ทีม: แรงบันดาลไทย

10. แนวคิดที่ 000068: ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมเพื่องานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

    ทีม: Logistic for Health