โครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์


ขอเชิญผู้สนใจส่งแนวคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ในด้านการแพทย์ ชิงเงินรางรวม 300,000 บาท


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ส่งแนวคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ในด้านการแพทย์ ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท เริ่มเปิดรับแนวคิด 1 มิถุนายน นี้ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและนำไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน เช่น ขนส่ง อุตสาหกรรม ทหาร บริการและบันเทิง ปัจจุบันหลายฝ่ายให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาช่วยในทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ดร.นเรศ กล่าวว่า TCELS ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้จัดการประกวด “i,MedBot 2014” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา ทั้งรายบุคคลและทีม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในแต่ละทีม ส่งแนวคิดการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพได้อย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์ เพียงแต่สามารถอธิบายที่มาและหลักการของแนวคิด รวมถึงระบุเทคโนโลยีที่รองรับและกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสนำไปใช้ได้จริง ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างรูปแบบการใช้งานใหม่ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้ใช้ สร้างโอกาสในการต่อยอดแนวคิดที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถส่งแนวคิดได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้สนใจได้เห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ซึ่งมีทั้งการศึกษาดูงานในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยรับสมัครจำนวนจำกัด ดร.นเรศ กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของ TCELS ในฐานะผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ผู้สนใจส่งแนวคิดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมได้ทาง http://imedbot.tcels.or.th หรือสอบถามได้ที่ TCELS Hotline 02-6445499 กด 1